Valsipam

Valsipam

El projecte Valsipam (“Valorització dels Sistemes Importants de Patrimoni Agrícola Mundial”) té com a objectiu millorar els models de gestió dels sistemes agrícoles singulars amb reconeixement internacional (com els SIPAM) promovent el seu desenvolupament econòmic i valorització com a destins turístics únics. Posar en valor de forma sostenible els recursos vinculats als SIPAM ajudarà a millorar el model de gestió d’aquests sistemes agrícoles singulars i el patrimoni associat.

Això es concreta amb tres objectius específics:

  • Millorar el coneixement sobre la rellevància d’aquests indrets a partir de l’intercanvi d’experiències, capacitació i capitalització del potencial dels SIPAM com a destins turístics sostenibles sobre la base del seu patrimoni agrari, cultural, natural i paisatgístic.
  • Promoure la valorització econòmica sostenible dels SIPAM a partir de l’establiment i validació mitjançant accions pilot d’un model turístic integrador basat en paquets d’experiències lligades al territori, l’agricultura, la cultura i el paisatge.
  • Facilitar el descobriment, la difusió i visibilització, així como el gaudir d’ experiències als SIPAM mitjançant el treball en xarxa i la comercialització dels paquets turístics lligats a activitats i recursos dels SIPAM

Els Sistemes Importats de Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM), reconeguts per la FAO, són sistemes agrícoles únics i singulars que posseeixen un valuós i divers patrimoni agrícola, paisatgístic, cultural i natural, amb ecosistemes resilients, però que estan sotmesos a serioses amenaces, com el canvi climàtic, la globalització, productes més competitius, o l’abandonament de l’activitat per baixa rendibilitat, lo qual implica despoblació i pèrdua de biodiversitat i coneixement ancestral. Davant d’aquestes amenaces, VALSIPAM crearà una XARXA de territoris SIPAM i espais agraris únics i singulars de l’espai SUDOE per a millorar els seus mètodes de gestió i valoració. Es preveu el disseny, prova i validació d’un MODEL INTEGRAL DE VALORITZACIÓ TURÍSTICA TRANSNACIONAL que protegeixi aquest patrimoni i promogui el seu desenvolupament sòcio-econòmic basat en una explotació sostenible dels seus recursos turístics.

VALSIPAM aborda, per primera vegada un projecte de cooperació territorial, el repte d’explotar les oportunitats i potencial d’aquests sistemes agrícoles d’importància mundial, des d’un enfoc que va més enllà dels béns i productes. El projecte promou una oferta alternativa de turisme d’experiències úniques estretament lligades a la biodiversitat, paisatge, pràctiques agrícoles i forestals i el patrimoni cultural i antropològic dels sistemes. La situació generada per la COVID-19 suposa encara més pressió sobre aquests sistemes, lo que justifica la necessitat d’abordar aquests reptes des de la cooperació transnacional per a l’aprenentatge mutu, la creació i validació d’eines comunes i la capitalització dels resultats.

Partners: